Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

Podmienka 18 rokov

 • Webová stránka www.vino-brezno.sk je určený užívateľom starším ako 18 rokov, nakoľko položky uvedené na tejto stránke obsahujú alkohol. Návštevník, ktorý nedosiahol 18  rokov nie je oprávnený nakupovať a musí stránku opustiť.

Predmet objednávky

 • Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na stránke www.vino-brezno.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.
 • Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

Zasielané množstvo

 • Minimálne množstvo pre platnú objednávku je 6 fliaš a ďalej násobky šiestich. Posielame len ucelené kartóny. Hodnota balného a cena prepravy ide na vrub predávajúceho.

Termín expedície tovaru

 • Pokiaľ je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 17:00 hod, bude expedovaná v nasledujúci pracovný deň. Snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť.

Storno objednávky

 • Objednávku je možné bezplatne stornovať do 8:00 hod. nasledujúceho dňa od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.) do predmetu „STORNO OBJEDNÁVKY“
 • V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 15 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.
 • Skontrolovať obsah dodávky je kupujúci povinný už pri prevzatí zásielky od dopravcu (kuriéra) za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu (kuriéra). Dopravca (kuriér) následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 

Osobné údaje

 • Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

Spôsob platby

 • Dobierkou.
 • Prevodom na bankový účet.
 • V hotovosti pri osobnom odbere.

 

Odstúpenie o zmluvy

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte číslo Vášho účtu, na ktoré má byť zaslaná kúpna cena za tovar.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu: VINOTÉKA U MIRCA, Kuzmányho 8, 977 01 Brezno

Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný,
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

 

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

 

Reklamácie

 • Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru.

Reklamácie sú vybavované:

 • e-mailom (vinotekaumirca@gmail.com)
 • poštou (VINOTÉKA U MIRCA, Kuzmányho 8, 977 01 Brezno)

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľašovaného vína. Fľašované vína skladujte v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na kvalitu vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota skladovania by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 12°C – 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné vady.

 

Záruka

 • Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

 

Ceny

 • Nie sme  platcom DPH. Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.